درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در مرحله خونی لنفاوی تریپانوزومیازیس آفریقائی ، ابتلاء کدامیک ازغدد لنفاوی زیر بیشتر است؟


1 ) زیر بغل

2 ) کشاله ران

3 ) پشت گردن

4 ) تحت فکی