درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


Napier aldehyde test در تشخیص اولیه کدامیک از بیماری های زیر کاربرد دارد؟


1 ) لیشمانیوز پوستی

2 ) لیشمانیوز احشائی

3 ) ژیاردیوزیس

4 ) ایزوسپوریوزیس