درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


ابتلا به کدامیک از تک یاخته های زیر ایجاد مصونیت پایدارتری می کند؟


1 ) پلاسمودیوم فالسیپاروم

2 ) آنتامبا هیستو لیتیکا

3 ) لیشمانیا ماژور

4 ) تریپانوژومارودزینس