درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در تروفوزوئیت کدامیک از تک یاخته های زیر دو هسته با اندازه و خصوصیات متفاوت دیده می شود؟


1 ) دی انتامبا فراژ یلیس

2 ) ژیادیا لامبلیا

3 ) پلاسمودیوم فالسیپاروم

4 ) بالانتیدیوم کلی