درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام گزینه زیر احتمال وجود دیسانتری آمینی را افزایش می دهد؟


1 ) تعداد گلبول های قرمز زیاد، سالم و پراکنده در مدفوع

2 ) وجود کیست های 4 هسته ای همراه با تعداد زیادی سلول های پلی مرف

3 ) مدفوع اسیدی دارای بوی ماهی گندیده

4 ) مدفوع با بوی تخم مرغ گندیده همراه تعداد زیادی سلول های اپی تلیال