درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


نفخ و کرامپ شکمی ، احساس گاز در شکم و آروغ  زدن در مرحله حاد کدام بیماری بیشتردیده می شود؟


1 ) آمیبیاز روده ای

2 ) ژیاردیوز

3 ) ایزو سپوریازیس

4 ) سارکوسیستوزیس