درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


اثرسیتوتوکسیک سویه های بیماریزای کدامیک ازتک یاخته های زیر بر لکوسیت های انسان و برخی حیوانات آزمایشگاهی به اثبات رسیده است؟


1 ) تریکوموناس واژینالیس

2 ) دی آنتامبا فراژیلیس

3 ) آنتامبا هیستو لیتیکا

4 ) ژیادیا لامبلیا