درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


چه موقع علائم بالینی تریکومونیازیس در زنان شدت می یابد؟


1 ) افزایش غلظت پروژسترون

2 ) افزایش غلظت استروژن

3 ) کاهش سلول های گلیکوژن دار واژن

4 ) افزایش باسیل های دودرلاین واژن