درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


میتوکندری فنجانی شکل در کدامیک از تک یاخته های زیرمشاهده می شود؟


1 ) آنتامبا هیستو لیتیکا

2 ) ژیاردیا لامبلیا

3 ) دی آنتامبا فراژیلیس

4 ) نگلریافولری