درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


حفره دهانی موقت (Gallet) در کدامیک از تک یاخته های زیر به وجود می آید؟


1 ) کیلوماستیکس

2 ) آنتامبا

3 ) دی آنتامبا

4 ) ژیاردیا