درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در کدامیک از کوکسیدیاهای زیر امکان تهاجم ریوی بیشتر است؟


1 ) سارکوسیستیس

2 ) کریپتوسپورید یوم

3 ) ایزوسپورا

4 ) سیکلوسپورا