درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


اسپرولاسیون در کدامیک از اواوسیست های زیربه شکل  اندوژن ( endogenous ) در بدن میزبان انجام میشود؟


1 ) سارکوسیستیس

2 ) توکسوپلاسما

3 ) ایزوسپورا

4 ) کوکسیدیای