درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


روش مطلوب جهت تشخیص آزمایشگاهی توکسوپلاسموز در بیمران مبتلا به نقص سیستم ایمنی اکتسابی کدامیک از روش های زیر است ؟


1 ) اندازه گیری IgM  سرم

2 ) اندازه گیری IgG  سرم
3 ) تعیین آنتی ژن اختصاصی توکسو پلاسما در سرم
4 ) تست پوستی توکسو پلاسمین