درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


معمولا یک گربه آلوده به توکسوپلاسماا تا چه مدت اواوسیست دفع می کند؟


1 ) 1-3 روز

2 ) 1-3 هفته

3 ) 1-3 ماه

4 ) 1-3 سال