درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


اواوسیست های توکسو پلاسما در شرائط محیطی مساعد چه مدت زنده می مانند؟


1 ) 10-20 روز

2 ) 2-6 ماه

3 ) 1-2 سال

4 ) 3-4 سال