درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


برای تشخیص آزمابشگاهی مالاریا کدامیک از روش های زیر انتخابی و متداول است ؟


1 ) آزمایش های سرو لوژی

2 ) روش های مولکولی

3 ) روش های سریع کروماتوگرافی

4 ) آزمایش میکروسکوپی گسترش های خون