درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در آغاز حمله مالاریا کدمیک از اشکال پلاسمودیوم در خون محیطی دیده می شود؟


1 ) گامتوسیت های نر وماده

2 ) تروفوزوئیت جوان و شیزونت رسیده
3 ) تروفوزوئیت پیر و شیزونت نارس

4 ) گامت های نر وماده