درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در کدامیک از پلاسمودیوم زیرگامتوسیت ها دیرتر در خون محیطی ظاهر می شوند؟


1 ) فالسیپاروم

2 ) ویواکس

3 ) اووال

4 ) مالاریه