درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


جدی ترین علامت بالینی مالاریای مغزی کدامیک از موارد زیراست ؟

1 ) سردرد شدید
2 ) خواب آلودگی
3 ) اغماء
4 ) سفتی کردن