درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


جدی ترین علامت بالینی مالاریای مغزی کدامیک از موارد زیراست ؟


1 ) سردرد شدید

2 ) خواب آلودگی

3 ) اغماء

4 ) سفتی کردن