درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدامیک از اشکال مالاریا فاقد رنگدانه است ؟


1 ) گامتوسیت ها

2 ) اسپروزوئیت
3 ) شیزونت

4 ) زیگوت