درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در درما ن مالاریا قبل از تجویز کدامیک از ترکیبات داروئی زیر بهتر است آزمایش G6pD  انجام گردد؟


1 ) چهار آمینوکینولین ها

2 ) ترکیبات آرتمی سینین

3 ) تتراسیکلین

4 ) هشت آمینو کینولین ها