درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


اعمال حیاتی به طور کامل در تک یاخته ها توسط کداامیک از موارد زیر انجام می شود ؟


1 ) اکتوپلاسم

2 ) نوکلئوپلاسم

3 ) پروتوپلاسم
4 ) اندو پلاسم