درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


رنگ های روماتوفسکی از کدامیک از ترکیبات زیر تهیه می شود؟


1 ) بلودومتیلن - هماتوکسیلین

2 ) بلودومتیلن - ائوزین
3 ) ائوزین - تریکرم

4 ) تریکرم - اوانس بلو