درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از فاکتورهای نسخه برداری زیر خاصیت هلیکازی دارند؟


1 ) TFIIB

2 ) TFIIF

3 ) TFIIE

4 ) TFIIH