درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


نیتریک اکساید ( NO ) از طریق کدام عامل باعث شل شدن عضله صاف دیواره عروق می شود؟


1 ) افزایش cAMP

2 ) افزایش cGMP
3 ) افزایش پروتئین کیناز C

4 ) افزایش DAG