درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


تمام موارد زیر در مورد میکروتوبول ها صخیخ است بجز:


1 ) همه میکروتوبول ها ازمراکزسازماندهی میکروتوبولی ( MTOC ) هسته سازی می شوند.

2 ) MTOC انتهای منفی میکروتوبول قرار گرفته است .

3 ) توبولین آزاد به شک دایمرaß است

4 ) در سلول های اینترفازی میکروتوبول ها از جسم پایه تجمع پیدا می کتتد.