درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


آنزیم گلوکز 6 فسفاتازدر کدام ارگانل سلولی وجود دارد؟


1 ) لیزوزوم

2 ) شبکه اندوپلاسمیک خشن

3 ) شبکه اندوپلاستیک صاف
4 ) دستگاه گلژی