درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام نوع RNA در خارج از هستک رونویسی می شود؟


1 ) 16s

2 ) 18s

3 ) 5s

4 ) 28s