درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در اثر تاباندن اشعه UV برDNA تشکیل کدام دایمر متداول است؟


1 ) A - A

2 ) T - T

3 ) G - G

4 ) C - C