درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام کرون قابل ترجمه است ؟


1 ) UAG

2 ) UAA

3 ) UGA

4 ) UGG