درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام اسید آمینه دارای کدون ترجمه بیشتری است ؟


1 ) لوسین

2 ) میتونین

3 ) تریپتوفان

4 ) تیروزین