درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


چند جفت باز تشکیل حباب رونویسی را می دهد ؟


1 ) 7

2 ) 14

3 ) 21

4 ) 28