درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام گزینه صحیح است ؟


1 ) جهت سنتز RNA از’5→’3 است
2 ) جهت سنتز RNA از‛ 3→’5 است
3 ) جهت حرکت  RNA پلیمراز’3→’5 است
4 ) جهت حرکت  RNA پلیمرازدو سو می باشد