درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام اسید آمینه قابلیت فسفریله شدن را در واکنش های بیولوژیکی سلول ندارد؟


1 ) سرین

2 ) ترونین

3 ) تیروزین

4 ) والین