درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


نقش میکرو RNA چیست ؟


1 ) افزایش ترجمه mRAN
2 ) کاهش ترجمه mRNA
3 ) افزایش سنتزtRNA 

4 ) کاهش سنتزtRNA