درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


سلول های حااصل از تقسیم زایگوت تا کدام مرحله دارای توانایی شبیه زایگوت می باشند؟


1 ) 2 سلولی

2 ) 4 سلولی

3 ) 8 سلولی

4 ) 16 سلولی