درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام اسید آمینه معمولا" در مارپیچ رشته a پلی پپتید وجود ندارد؟


1 ) والین

2 ) پرولین

3 ) لوسین

4 ) ایزولوسین