درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


واکنش Redox چیست ؟


1 ) واکنشی که اغلب هوازی بوده ویک مولکول اکسید ومولکول دیگر احیاء می گردد
2 ) واکنشی که فقط در شرایط بی هوازی بوده وسه مولکول اکسید و دو مولکول احیاء می گردد

3 ) واکنشی که درشرایطی هوازی بوده وفقط اکسیدان می باشد

4 ) واکنشی که درشرایط بی هوازی بوده وفقط احیاء کننده می باشد