درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


دریک واکنش  بیوشیمیایی چنانچه دلتا G برابر صفر باشد. آنگاه:


1 ) واکنش رفت خودبه خود انجام می گردد

2 ) واکنش رفت نیازمند انرژی است

3 ) سرعت واکنش رفت وبرگشت با هم برابراست

4 ) سرعت واکنش رفت دو برابرواکنش برگشت است