درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


جابجایی یک اسید آمینه با اسید آمینه دیگر در ساختمان پروتئین چه نوع موتاسیونی است ؟


1 ) نقطه ای

2 ) Frame shift

3 ) Non Sense

4 ) Miss Sense