درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


به کدام علت یک بافت ساختمان Syneytia پیدا می کند؟


1 ) افزایش اتصالات محکم بین سلولی

2 ) نقص در پدیده سیتوکینز
3 ) توقف طولانی در مرحله آنافاز

4 ) افزایش شدید پرولیفراسیون