درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


التهاب معمولا به دنبال کدام پدیده سلولی اتفاق می افتد؟


1 ) پرولیفراسیون

2 ) نکروز

3 ) آپوپتوز

4 ) تمایز