درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


نقش پروتئین رتینوبلاستوما در حیات سلولی چیست ؟


1 ) تسریع کننده چرخه سلولی

2 ) مهار کننده چرخه سلولی

3 ) عامل مهاجرت سلولی

4 ) مهار مهاجرت سلولی