درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


آنزیم ترانسفر ازدرون سلولی توانایی جابه جایی کدام گزینه را ندارد؟


1 ) ریشه استیل

2 ) ریشه کربوکسیل

3 ) ریشه آمین

4 ) ریشه متیل