درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در گیرنه های G پروتئین GTP به کدام زیر واحد متصل می شود؟


1 ) a

2 ) ß
3 ) y
4 ) 8