درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


restriction point در کدام مرحله اتفاق می افتد؟


1 ) G0

2 ) G1

3 ) G2

4 ) S