درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از ارگانل های زیر توانایی سنتز کلسترول را دارد؟


1 ) دستگاه گلژی

2 ) میتوکندری

3 ) ریبوزوم

4 ) پراکسی زوم