درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


گلوکز با تاثیر بر روی کدام عامل باعث بازدارندگی اپران لاکتوز می شود؟


1 ) پروتئین CPA

2 ) cAMP

3 ) آدنیلات سیکلاز
4 ) آدنیلات کیناز