درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


فراوان ترین موتاسیون نقطه ای دریوکاریوت چیست ؟


1 ) تبدیل T به C

2 ) تبدیل G به T

3 ) تبدیل U به G

4 ) تبدیل C به U